دکتر صدیقی، رییس سازمان نظام پزشکی مهاباد: 🔹در ارتباط‌ با موضوع بیماری کرونا، جلب اعتماد مردم بسیار مهم است و باید با مردم روراست باشیم.

دکتر صدیقی، رییس سازمان نظام پزشکی مهاباد:  🔹در ارتباط‌ با موضوع بیماری کرونا، جلب اعتماد مردم بسیار مهم است و باید با مردم روراست باشیم.
دکتر صدیقی، رییس سازمان نظام پزشکی مهاباد: 🔹در ارتباط‌ با موضوع بیماری کرونا، جلب اعتماد مردم بسیار مهم است و باید با مردم روراست باشیم.


🔹این جلسه برای پیشگیری و اقدامات لازم است تا قبل از بحران در شهرستان، آمادگی برای مقابله داشته باشیم.