آغاز مراسم افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه آب شرب #مهاباد

آغاز مراسم افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه آب شرب #مهاباد
آغاز مراسم افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه آب شرب #مهاباد

آغاز مراسم افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه آب شرب #مهاباد