بازدید بخشدار محترم مرکزی و ریاست بنیاد مسکن و همراهان از پروژه زیرسازی آسفالت روستای گابازله