بازدید پاکزاد بخشدار مرکزی مهاباد در معیت مدیر و کارشناسان امور منابع آب شهرستان از روستای سنجاق

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز چهارشنبه مورخه 28 فروردین ماه 98 ، پاکزاد بخشدار مرکزی مهاباد با معیت مدیر و کارشناسان امور منابع آب شهرستان از روستای سنجاق بازدید نمودند.

در این بازدید مشکلات روستای سنجاق در خصوص تجاوزات صورت گرفته در بستر رودخانه مورد بررسی قرار گرفت ، و اخطاریه جهت رفع اعیانی های صورت گرفته صادر شد.