بازدید بخشدار مرکزی مهاباد در معیت با بخشدار خلیفان و نماینده دهیاران از نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر غرفه استانداری آذر بایجان غربی و شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز یکشنبه 27 مرداد ماه سال 98 بخشدار مرکزی مهاباد در معیت با بخشدار خلیفان و نماینده دهیارن از نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر غرفه استانداری آذر بایجان غربی و شهرستان مهاباد که امسال با توجه به اعلام گزارش کارشناسان دفتر امور روستایی استانداری آذر بایجان غربی غرفه مهاباد فعال و پویا بوده است بازدید بعمل آوردند.