اجرای طرح تحول سلامت دهان ودندان در مدارس

اجرای طرح تحول سلامت دهان ودندان در مدارس
دراجرای طرح تحول سلامت دهان ودندان یک تیم پزشکی دانش آموزان مدرسه رستم زاده مهاباد را معاینه کردند.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، معاون مدرسه رستم زاده مهابادگفت: این­ طرح­ با­همکاری وزارت بهداشت وآموزش و پرورش برای ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان به صورت رایگان اجرا می شود.

رسول­پور­افزود: دراجرای این طرح که چندسالی است در مدارس اجرا می شود، امروز حدود220 دانش آموزان این مدرسه ازلحاظ پوسیدگی دندان معاینه شدند.

دکترمحمدی دندانپزشک این طرح هم گفت: ، امروز درقالب این برنامه ، پوسیدگی دندان دانش آموزان رفع می شود

# نظر : 0