آموزش اطفای حریق به دهیاران خلیفان

آموزش اطفای حریق به دهیاران خلیفان
حفظ و صیانت از عرصه های منابع طبیعی مهمترین دستور کار این نشست بود

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : رییس اداره آبخیزداری و منابع طبیعی مهاباد گفت: امسال برای مقابله با آتش سوزی جنگل ها و مراتع طبیعی شهرستان مهاباد اقدامات جدی در دستور کار است.

پاتو با اشاره به اینکه از مجموع هزار هکتار جنگل و ذخیره گاه جنگلی مهاباد، حدود 900 هکتار آن در خلیفان است اضافه کرد: جنگلهای دو روستای کاولان سفلی و کوران، نگین طبیعت مهاباد و منطقه  هستند.

وی افزود: دهیاران میتوانند با همکاری روحانیون، شوراها ومردم روستاها نقش مهمی در پیشگیری وکاهش آتش سوزی در عرصه های جنگلی ومراتع دارند.

بیژنفر بخشدار خلیفان هم گفت: دهیاران بعنوان مدیران بحران در روستاها، باید باتمام توان وامکانات مردمی، این سرمایه های ملی را نگهداری کنند.

# نظر : 0