اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات کشور

 

اعلام برنامه زمانی فرآیند های اجرایی انتخابات ششمین دوره ی شوراهای اسلامی شهر و روستا

فرایندهای اجرایی انتخابات مذکور به شرح زیر میباشند:


اول: ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ
20 اسفندماه 1399 آغاز و تا ساعت 18روز سه شنبه تاریخ 26 اسفندماه 1399 جمعاً به مدت 7 روز ادامه مییابد.


دوم: ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها و تیره های عشایری از ساعت 8
صبح روز دوشنبه تاریخ 16فروردین ماه 1400 آغاز و تا ساعت 18روز یکشنبه تاریخ 22 فروردین ماه
جمعاً به مدت 7 روز ادامه مییابد.


سوم: بر اساس تبصره ی 3 ماده ی 30 قانون انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبان در هنگام ثبت نام
باید گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از 3 ماه نگذشته باشد را ارائه نمایند.

# نظر : 0