حضور معاون برنامه ریزی فرماندار مهاباد وبخشدار مرکزی در محل میز خدمت دو شنبه 7/5/1398

حضور معاون برنامه ریزی فرماندار مهاباد وبخشدار مرکزی  در محل میز خدمت دو شنبه 7/5/1398
حضور معاون برنامه ریزی فرماندار مهاباد وبخشدار مرکزی در محل میز خدمت دو شنبه 7/5/1398

حضور معاون برنامه ریزی فرماندار مهاباد وبخشدار مرکزی  در محل میز خدمت دو شنبه 7/5/1398