افزایش دو برابری حجم ورودی آب به سد مهاباد

رحمانی افزود: ورودی آب به دریاچه سد این شهر 4/47 مترمکعب است که پارسال در این مدت 5/17 مترمکعب بود و خروجی آن 85/11 مترمکعب در ثانیه است.

وی اضافه کرد: حجم ذخیره سد مهاباد در حال حاضر 110 میلیون متر مکعب و تراز امروز دریاچه سد یکهزار و 348 متر است.

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد هم در این نشست گفت: یکهزارو 575 حلقه چاه غیرمجاز درمهاباد وجود دارد که از این تعداد امسال34 حلقه مسدود شده است.

سعیدیان، با بیان اینکه 95 میلیون متر مکعب آب به بخش کشاورزی این شهرستان اختصاص داده شد، افزود: برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی امسال در630 هکتار از اراضی کشاورزی خرده مالکی با اعتبار بیش از شش میلیارد تومان آبیاری مدرن و در 430 هکتار اراضی تجمیعی با اعتبار بیش از 10 میلیارد تومان آبیاری نوین انجام شده است.

شجاعی؛ فرماندار شهرستان مهاباد هم در این نشست با اشاره به اهمیت آب و استفاده درست و بهینه از این نعمت الهی ، بر مدیریت صحیح منابع آبی تأکید کرد.