برای پیشگیری از ابتلا به کرونا؛

برای پیشگیری از ابتلا به کرونا؛
در خانه ماندن همچنان نسخه پزشکان برای مردم

همزمان با برداشتن برخی از محدودیت ها و فعالیت مشاغل کم خطر در جامعه ماندن در خانه و رعایت فاصله گذاری فیزیکی بهترین راه مقابله با کروناست.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، در این روزهای کرونایی بعد از برداشتن برخی از محدودیتها و آغاز بکار مشاغل کم خطر سری به بازار مهاباد زدیم.

مردم برای تامین مایحتاج عمومی خود ومقابله با کرونا موارد بهداشتی را رعایت می کنند.

پزشکان همچنان ماندن درخانه، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و خود داری ازتردد مگر در موارد ضرور را بهترین راه مقابله با کرونا می دانند.

# نظر : 0