دایر شدن هفدهمین کتابخانه روستایی در مهاباد

دایر شدن هفدهمین کتابخانه روستایی در مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ این هفدهمین روستای شهرستان مهاباد است که درقالب طرح بخوانیم و ببخشیم کتابخانه دار می شود.

بازیار،مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک مهاباد شهرستان مهاباد گفت: خیرکتابخانه ساز150 جلد کتاب به این کتابخانه اهدا کرد که از این تعداد سه جلد کتاب به قلم خود خیر نگاشته شده است.

یاراحمدی، کارشناس گروههای آموزشی آموزش و پرورش شهرستان مهاباد هم گفت: قبل از این روستا دو روستای گرده یعقوب و کوران هم صاحب کتابخانه شدند و به زودی چندین روستای دیگر نیزکه بیشتردر بخش خلیفان قراردارند، صاحب کتابخانه می شوند.

درکتابخانه روستای گرده گروی کتابهای علمی، فرهنگی، ادبی، مذهبی و آموزشی برای دانش آموزان روستایی گنجانده می شود، کتابهایی که قراراست برای دستهای کوچک  و آرزوهای بزرگ نردبان شوند.