هم اکنون آعاز مراسم رژه نیروهای مسلح در روز ارتش

هم اکنون آعاز مراسم رژه نیروهای مسلح در روز ارتش

هم اکنون 
آعاز مراسم رژه نیروهای مسلح در روز ارتش