برخورداری کارکنان قراردادی از مزایای ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه

برخورداری کارکنان قراردادی از مزایای ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه

با دستور محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی مقرر شد علاوه بر کارکنان رسمی و پیمانی،  کارکنان قراردادی استانداری، واحدهای تابعه و دستگاه های اجرایی استان نیز از مزایای ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه(فوق العاده استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس) برخوردار شوند.

بر اساس این دستور از ابتدای بهمن ماه سال جاری، حقوق کارکنان قراردادی استانداری و  واحدهای تابعه با اعمال ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه  پرداخت خواهد شد و کلیه دستگاه های اجرایی استان نیز موظفند به تاسی از استانداری، ماده قانونی فوق الذکر را از ابتدای بهمن ماه سال جاری، برای کارکنان قراردادی خود اعمال نمایند.