بیوگرافی بخشدار مرکزی

سلیمان پاکزاد متولد 1358 با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران مرکزی با سابقه 16 سال خدمت در وزارت کشور و سابقه حضور در فرمانداری شهرستان سقز و بخشداری های تابعه،مدت 3 سال است در این پست خدمت می  نمایند.