کلنگ زنی مرکز جمع آوری شیر در روستای ایل تیمور بخش خلیفان  به مناسبت دومین  روز از هفته مبارک دولت
کلنگ زنی مرکز جمع آوری شیر در روستای ایل تیمور بخش خلیفان  به مناسبت دومین  روز از هفته مبارک دولت
  • یکشنبه 3 شهریور 1398 ساعت 14:00
افتتاح طرح آبخیزداری درروستای آفان  به مناسبت دومین  روز از هفته مبارک دولت
افتتاح طرح آبخیزداری درروستای آفان  به مناسبت دومین  روز از هفته مبارک دولت
  • یکشنبه 3 شهریور 1398 ساعت 14:00
افتتاح سیلندر پرکنی گاز  در شهرخلیفان  به مناسبت دومین  روز از هفته مبارک دولت
افتتاح سیلندر پرکنی گاز  در شهرخلیفان  به مناسبت دومین  روز از هفته مبارک دولت
  • یکشنبه 3 شهریور 1398 ساعت 13:59
افتتاح مدرسه روستای کانی میران در بخش خلیفان  به مناسبت دومین  روز از هفته مبارک دولت
افتتاح مدرسه روستای کانی میران در بخش خلیفان  به مناسبت دومین  روز از هفته مبارک دولت
  • یکشنبه 3 شهریور 1398 ساعت 13:58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10